Support

Door de voorwaarden te accepteren, verleent u Witlox Van den Boomen toestemming om, in het kader van de uitvoering van de door u aan Witlox Van den Boomen verstrekte opdracht, van afstand verbinding met uw computersysteem te maken, waardoor Witlox Van den Boomen volledige toegang krijgt tot uw computersysteem. De toestemming eindigt na het verbreken van de verbinding.

Witlox Van den Boomen is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige door Witlox Van den Boomen verrichte werkzaamheden op uw computersysteem.

Alle werkzaamheden die Witlox Van den Boomen na verkregen toestemming op uw computersysteem uitvoert, waaronder uitdrukkelijk begrepen het installeren van software, het doorvoeren van aanpassingen in uw administratie en computersysteem vallen onder de door u aan Witlox Van den Boomen verstrekte opdracht. Op die opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van Witlox Van den Boomen van toepassing.

 

mijn.wvdb.nl