Witwassen een ver-van-mijn-bed-show? Zeker niet!

VDB Advocaten 26 juni 2018

Als ondernemer kunt u tegenwoordig te maken krijgen met allerhande compliance verplichtingen. Het woord ‘AVG’ zal u inmiddels wel bekend in de oren klinken. Andere belangrijke verplichtingen voor ondernemers kunnen voortvloeien uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Als ondernemer is de kans aanwezig dat u onder het toepassingsbereik van deze wet valt. Dan is het goed alert te zijn op het volgende.

De Wwft legt onder andere de verplichting op om een ongebruikelijke transactie te melden.

Het gaat dan niet alleen om een transactie die door uw klant zelf wordt verricht, maar dit omvat ook iedere transactie waarbij uw klant is betrokken. Dat wordt onderstreept in een recente uitspraak.

Wat was er aan de hand?
Een trustkantoor had een klant, namelijk een bv. Deze bv bezat veel vastgoed van hoge waarde. De uiteindelijk belanghebbende in deze bv was meneer A. Op enig moment verkocht meneer A zijn aandelen tegen € 0,-- aan meneer B. Deze wijziging van de uiteindelijk belanghebbende had voor het trustkantoor aanleiding moeten zijn om een ongebruikelijke transactie te melden. Het trustkantoor ontving – vanwege het niet-tijdig melden - een boete van € 40.000,--. Als verweer werd aangevoerd dat geen meldplicht bestond, nu het niet ging om een transactie die de klant, de bv, zelf had verricht (het was immers een transactie van meneer A met meneer B). Die vlieger ging niet op. De boete bleef in stand (College van beroep voor het bedrijfsleven 17 januari 2018, ECLI:NL:CBB:2018:6).

De les uit deze uitspraak is dat er een meldplicht bestaat voor iedere ongebruikelijke transactie waarbij uw klant is betrokken.

Tot slot
Als kennis wordt genomen van een ongebruikelijke transactie, moet dit ‘onverwijld’ worden gemeld. Onder ‘onverwijld’ wordt een termijn van veertien dagen verstaan. Bij een te late melding bestaat het risico op een boete.

Voor vragen over deze en andere compliance verplichtingen kunt u contact opnemen met Emilie van Lierop of Debbie Liem van VDB Advocaten Notarissen.

Terug