Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2019

VDB Advocaten 11 januari 2019 4 min. leestijd

Per 1 januari 2019 zijn er diverse wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd welke wellicht voor u van belang kunnen zijn. Hieronder worden deze wijzigingen op alfabetische volgorde nader toegelicht.

 

Algemene ouderdomswet

De ingangsleeftijd voor de AOW is per 1 januari 2019 verhoogd van 66 jaar naar 66 jaar en vier maanden.

 

Maximum transitievergoeding

De maximum transitievergoeding voor 2019 is vastgesteld op € 81.000,- bruto. Wanneer het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 81.000,- bruto, dan bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

 

Rechten ondernemingsraad

Per 1 januari 2019 is de OR van een onderneming met ten minste 100 werknemers verplicht om jaarlijks met de bestuurder in gesprek te gaan over lonen en beloningsverschillen binnen het bedrijf. Het doel is om bewustzijn en transparantie over dit onderwerp binnen bedrijven te stimuleren.

 

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Per 1 januari 2019 zijn de voorwaarden voor toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd. Wil een werkgever in aanmerking komen voor deze overbruggingsregeling, waardoor deze een lagere transitievergoeding verschuldigd is, dan dient te zijn voldaan aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

1.    Er dient een ontslagaanvraag vanwege een slechte financiële situatie, eventueel in combinatie met andere bedrijfseconomische redenen, te worden ingediend;

2.    Er is sprake van een kleine werkgever, te weten er zijn gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst bij de werkgever (eventueel samen met andere ondernemingen in de groep) in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend;

3.    Het gemiddeld negatief netto resultaat over de drie voorafgaande boekjaren (voor het indienen van de ontslagaanvraag) tezamen is lager dan 0;

4.    De waarde van het eigen vermogen aan het einde van het voorafgaande boekjaar (voor het indienen van de ontslagaanvraag) mag niet hoger zijn dan 15% van het totale eigen vermogen.

5.    De waarde van de vlottende activa is lager dan de schulden met een resterende looptijd van maximaal één jaar.

 

Deze overbruggingsregeling voor kleine werkgevers geldt nog tot 1 januari 2020.

 

De voorwaarden, zoals genoemd onder punt 3 en 4, zijn - in het voordeel van de (kleine) werkgever - verruimd.

 

Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan, dan mogen de dienstjaren van de betreffende werknemers die vóór 1 mei 2013 liggen niet worden meegerekend bij het bepalen van de transitievergoeding.

 

Let op: ontslagaanvragen die ingediend zijn vóór 1 januari 2019 vallen nog onder de oude, strengere overbruggingsregeling voorwaarden.

 

Tijd voor tijd regelingen en minimumloon

Vanaf 1 januari 2019 mag u alleen nog afspraken maken over tijd-voor-tijd waardoor werknemers minder dan het wettelijk minimumloon verdienen, als dat in de cao is geregeld. Een schriftelijke overeenkomst met een werknemer, is zonder basis in de cao niet geldig. Wanneer er niets is geregeld in de cao of er geen cao van toepassing is, dan dient over over- en meeruren tenminste het minimumloon te worden betaald. Wanneer een werknemer meer verdient dan het wettelijk minimumloon, kan dat aandeel wel in tijd worden gecompenseerd voor overwerk. Dus betaalt u als werkgever bijvoorbeeld 20% meer dan het minimumloon, dan kan de werknemer 20% meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur, zonder dat u daar compensatie in geld voor hoeft te geven.

 

Uitbreiding adoptie- of pleegverlof

Het adoptie- of pleegverlof voor werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, wordt uitgebreid van vier weken naar zes weken. Dit geldt voor beide ouders en moet binnen zes maanden vanaf de datum van adoptie of het in huis nemen van een pleegkind opgenomen worden. Tijdens het adoptie- of pleegverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

 

Uitbreiding geboorteverlof

Bij fulltime werken, krijgt de partner van de moeder per 1 januari 2019 in plaats van twee dagen kraamverlof, vijf dagen geboorteverlof. Het verlof is volledig doorbetaald. Wanneer de partner parttime werkt, zal dit naar rato worden berekend. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden van partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens fors verruimd met vijf weken extra (onbetaald) geboorteverlof.

 

Verkorting 30%-regeling buitenlandse werknemers

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid, waarbij 30% van het loon onbelast kan worden vergoed door de werkgever. De looptijd van deze regeling wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar. Van belang is dat deze wijziging ook van toepassing is op werknemers die al gebruik maken van deze regeling.

 

Wijziging 2020

Het is in 2019 overigens al wel van belang om rekening te houden met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat vanaf 2020 zou moeten gaan gelden. In de WAB is voorgesteld dat werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht hebben op een transitievergoeding. Dit geldt ook tijdens de proeftijd en voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Houdt er daarom bij het aangaan van contracten voor bepaalde tijd in 2019, die eindigen na 1 januari 2020, al rekening mee dat u als werkgever een transitievergoeding moet betalen wanneer u het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen.

 

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met de arbeidsrecht specialisten van VDB Advocaten Notarissen

Terug