Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Belastingadvies 24 oktober 2018 2 min. leestijd

Op 25 juni 2018 is de Mandatory Disclosure-richtlijn van de EU in werking getreden. Daardoor komt er voor intermediairs en belastingplichtigen in Nederland en andere lidstaten een meldingsplicht voor zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. De richtlijn zal uiterlijk per 1 januari 2020 in de Nederlandse wet worden geïmplementeerd, maar treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 25 juni 2018.

 

Intermediairs - zoals belastingadviseurs, accountants en notarissen – worden verplicht om de Nederlandse belastingdienst te informeren over mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies. Als er geen tussenpersoon is of een tussenpersoon met verschoningsrecht, wordt de meldingsplicht verlegd naar de belastingplichtige zelf.

 

Omdat het niet mogelijk is om alle vormen van mogelijke agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te specificeren, worden in de richtlijn enkele (wezens)kenmerken genoemd die een sterke indicatie geven dat er sprake is van een dergelijke grensoverschrijdende belastingconstructie. Op dit moment bestaat nog veel onduidelijkheid over de wezenskenmerken uit de EU-richtlijn. Naar verwachting wordt dit najaar meer duidelijk over de implementatie ervan in de Nederlandse wet.

 

Bij de melding moet onder andere worden vermeld wie de intermediair is, wie de betrokken belastingplichtigen zijn, een samenvatting van de inhoud van de constructie en de waarde van de constructie.


De meldingsplicht ziet op voorgenomen constructies. Binnen een termijn van dertig dagen moet er worden gemeld. Deze termijn begint in beginsel op het moment dat de grensoverschrijdende constructie voor implementatie beschikbaar is of voor implementatie gereed is. Begin 2020 moeten de eerste meldingen worden gedaan van constructies die vanaf 25 juni 2018 voor implementatie beschikbaar waren of voor implementatie gereed waren. De belastingdienst gaat de informatie eens per kwartaal automatisch uitwisselen met andere EU-lidstaten.

 

De sanctie voor overtreding van de meldingsplicht zal naar verwachting bestaan uit een boete. Hoe hoog de boete in Nederland wordt, is nog niet bekend.

Terug