Invoering UBO-register uitgesteld

Belastingadvies, VDB Notarissen 30 mei 2018

In de nieuwsbrief van maart 2018 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het UBO-register naar aanleiding van de vierde anti-witwasrichtlijn. Met de vierde anti-witwasrichtlijn wordt beoogd op Europees niveau de dreiging van witwassen en financieren van terrorisme verder aan te pakken. Een onderdeel van deze wetgeving is het UBO-register, waarbij de Ultimate Beneficial Owner (‘uiteindelijk belanghebbende’) centraal staat. De uiteindelijk belanghebbende is - kort gezegd - de persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of uiteindelijke zeggenschap heeft over een entiteit. Om te beoordelen of u kwalificeert als UBO en voor meer informatie over het UBO-register verwijzen wij u naar het artikel in de nieuwsbrief van maart.

Inmiddels heeft de Europese Raad de vijfde anti-witwasrichtlijn op 14 mei 2018 vastgesteld. Deze richtlijn wijzigt de vierde anti-witwasrichtlijn op enkele onderdelen, waaronder het UBO-register. Hierdoor kan het reeds ingezette wetgevingstraject voor de totstandkoming van het UBO-register niet ongewijzigd worden voortgezet. Voor u is relevant dat de implementatie van de wet verder is uitgesteld. Het streven is om het conceptwetsvoorstel vóór de zomer voor advies voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is gepland voor begin 2019. Het UBO-register zal dan naar verwachting in de zomer van 2019 moeten zijn ingesteld.

Wilt u meer informatie over de invoering van het UBO-register, de gevolgen voor u of uw onderneming en eventuele mogelijkheden om buiten dit register te blijven? Dan kunt u contact opnemen met Mathieu Neve van WVDB Adviseurs Accountants of Marco Haanappel van VDB Advocaten Notarissen. Zij helpen u graag verder. 

Terug