Boetes bij niet-naleving van de Arbowet: welke bedragen kunnen werkgevers verwachten?

HR Advies, VDB Advocaten 27 maart 2018

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Het doel van de Arbowet is dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en daartoe een actief beleid voert. Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen is te vinden in dit artikel dat we eerder gepubliceerd hebben.

Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om te voldoen aan de nieuwe Arbowet. Indien er dan niet aan de eisen van de nieuwe Arbowet is voldaan, dan kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) een boete opleggen.

De Inspectie SZW geeft in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving van de wetgeving voordat een boete wordt uitgeschreven. Wanneer blijkt dat de situatie niet verandert, dan kan de Inspectie SZW besluiten een boete op te leggen. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste wijzigingen en bijbehorende boetes.

Boetes omtrent het basiscontract
Indien de werkgever niet beschikt over een correct basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts, kan dit meteen een boete opleveren van € 1.500,--. Blijkt het basiscontract niet compleet maar wel aanwezig, dan levert dat een mogelijke boete op van € 750,--.

In het basiscontract staat (onder andere) de werkwijze van de bedrijfsarts vermeld. Is dit niet het geval, dan levert dat een boete op van € 1.500,--. Tevens dient een artikel te zijn opgenomen in het basiscontract over de advisering aan de werkgever omtrent de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers die niet in staat zijn om te werken. Indien dit niet is opgenomen in het contract, dan kan er een boete van € 750,-- worden opgelegd.

Boetes omtrent preventiemedewerker
Wanneer de werkgever zich niet laat bijstaan door een of meerdere deskundige werknemers die aangewezen zijn als preventiemedewerker, levert dat een boete op van € 1.500,--.

Boetes omtrent open spreekuur
Boetes kunnen worden opgelegd indien de werkgever zijn werknemers niet actief wijst op de mogelijkheden van een open spreekuur bij de bedrijfsarts. Hiervoor kan een boete van maximaal € 1.500,-- worden opgelegd.

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts
Als de werkgever de werknemer niet voorziet in een doeltreffende toegang tot een bedrijfsarts, kan een boete opgelegd worden van € 1.500,--. Deze boete geldt ook als de bedrijfsarts geen mogelijkheid heeft tot het bezoeken van de werkplek. Tevens kan het voorkomen dat het advies van de bedrijfsarts moet worden verzonden naar de preventiemedewerker(s) als een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging niet aanwezig is. Wordt dit vergeten door de werkgever, dan kan een boete worden opgelegd van € 340,--.

Boetes omtrent second opinion
Als de werknemer geen mogelijkheid heeft tot een second opinion bij een andere bedrijfsarts, dan kan dat een boete opleveren van € 1.500,--. Ook het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion, kan een boete opleveren van € 750,--.

Mocht u nog vragen hebben over uw verplichtingen op grond van de Arbowet, neem dan contact op met één van de HR-adviseurs van WVDB Adviseurs Accountants of een van de arbeidsrecht advocaten van VDB Advocaten Notarissen.

Terug