Bedrijfsgeheim beschermd

VDB Advocaten 17 mei 2018

Met ingang van 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Als gevolg van de implementatie van die richtlijn krijgt de houder van een bedrijfsgeheim meer mogelijkheden om onrechtmatig gebruik en bekendmaking van zijn bedrijfsgeheimen tegen te gaan. 

Vrijwel alle ondernemingen hebben bedrijfsgeheimen. Denk aan technologische kennis en knowhow, maar ook aan bedrijfsplannen en –strategieën en bijvoorbeeld de receptuur van voedingsmiddelen. Om de kwalificatie bedrijfsgeheim te mogen dragen, dient voldaan te worden aan een drietal voorwaarden:

  1. De informatie is geheim en zodoende dus ook niet algemeen bekend en ook niet makkelijk toegankelijk;
  2. De informatie heeft handelswaarde omdat deze geheim is;
  3. De informatie is onderworpen aan geheimhouding, bijvoorbeeld door middel van een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst.

Op grond van de Richtlijn – die geïmplementeerd moet worden in Nederlandse wetgeving – is het niet toegestaan om onrechtmatig een bedrijfsgeheim te verkrijgen, te gebruiken of te openbaren. In die zin is het een werknemer dus niet toegestaan om op de laatste dag van zijn dienstverband allerhande gevoelige bedrijfsinformatie te downloaden op een USB-stick en mee naar huis te nemen. Daarnaast is het ook niet toegestaan om die informatie dan vervolgens te openbaren of te gebruiken (voor eigen gewin), als er een verplichting bestaat om dat niet te doen. In de regel zal aan deze voorwaarde zijn voldaan, nu vrijwel iedere arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding kent.

De Richtlijn gaat echter verder en bepaalt ook, dat een derde – die het bedrijfsgeheim krijgt ‘toegespeeld’- ook onrechtmatig handelt als hij wist of behoorde te weten dat de persoon van wie hij de informatie kreeg, deze informatie op onrechtmatige wijze heeft verkregen, gebruikt en geopenbaard. Denk hierbij aan de nieuwe (concurrerende) werkgever van een werknemer die de hiervoor gedownloade informatie ontvangt. Deze nieuwe werkgever handelt dan jegens de oude werkgever onrechtmatig.

Om de houder van het bedrijfsgeheim tegemoet te komen, kent de Richtlijn ook een aantal vorderingen die ingesteld kunnen worden om het bedrijfsgeheim te ‘beschermen’ en om de partijen die het geheim onrechtmatig gebruiken of openbaren, aan te pakken:

  • Een verbod op het gebruik of openbaarmaking van het bedrijfsgeheim;
  • Een gebod om de bewuste documenten te retourneren dan wel te vernietigen;
  • Het leggen van beslag;
  • Een vordering tot schadevergoeding voor de schade die door het onrechtmatig gedrag is geleden.

Door middel van de Richtlijn worden de bedrijfsgeheimen van de ondernemer (nog) beter beschermd. Uitgangspunt is echter wel, dat in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding is opgenomen, om sowieso een beroep te kunnen doen op deze nieuwe regelgeving. Wij adviseren u om aan dat geheimhoudingsbeding een boetebeding te koppelen, zodat het verhalen van schade vergemakkelijkt wordt.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een correct geheimhoudingsbeding, dan wel een reeds bestaand beding willen laten checken en/of updaten, neem dan contact op met de van arbeidsrechtspecialisten van VDB Advocaten Notarissen.

Terug